Mapa witryny

RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o, ul. Włościańska 52, 01-710 Warszawa.

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskich Zakładach Autobusowych Sp. z o.o. w Warszawie – e-mail: iod@mza.waw.pl, tel. 22 568 77 30. Inspektorem Danych Osobowych w MZA jest Patryk Koralewski.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie ich może skutkować, w odniesieniu do Pana/Pani potrzeb, brakiem możliwości ich realizacji przez Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 • zawarcia umowy, w tym umowy o pracę;
 • prowadzenia postępowania w sprawie kolizji/wypadku;
 • prowadzenia postępowania ubezpieczeniowego po kolizji/wypadku;
 • rozpatrywania skarg i zażaleń;
 • prowadzenia szkoleń;
 • wystawienia orzeczeń z badań psychologii pracy;
 • realizacji działań niezbędnych dla wypełnienia prawnie usprawiedli­wionych celów realizowanych przez Administratora danych osobowych, gdy to przetwa­rzanie nie będzie naruszało praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Niniejsza klauzula ma charakter ogólny. W przypadkach określenia celu przetwarzania danych osobowych innego niż wymienione powyżej, zastosowanie mają klauzule szczegółowe, które otrzymuje osoba udostępniająca dane osobowe jej dotyczące.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 5, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • podmioty, którym przekazanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie Pana/Pani wniosku lub zgody,
 • podmioty, którym Administrator Pana/Pani danych osobowych przekazuje dane w związku z realizacją obowiązków wnikających z przepisów prawa oraz inne podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów; w tym zwłaszcza ubezpieczyciel Administratora (w przypadkach szkód) i Zarząd Transportu Miejskiego m. st.  Warszawy (w przypadkach skarg i zażaleń),
 • podmioty upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych,
 • organy państwowe lub organy samorządu terytorialnego uprawnione ustawowo do przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym prawo do uzyskania informacji o konkretnych odbiorcach Pani/Pana danych osobowych.
 2. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z obowiązującym prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, nie dłużej niż przez okres godny z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych wspomagających .
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Miejskich Zakładach Autobusowych Sp. z o.oprzysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Administratora danych osobowych oraz do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.