Mapa witryny

RODO

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez MZA sp. z o.o. w Warszawie w celach odzwierciedlających zadania, które dla Państwa realizujemy. Dlatego sposób ich przetwarzania i zakres do tego potrzebnych danych różni się. Abyśmy mogli rzetelnie poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych podzieliliśmy je tak, aby odzwierciedlały to, co i w jaki sposób z nimi robimy. Gdybyście mieli Państwo wątpliwości co do tego w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe zawsze możecie się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres iod@mza.waw.pl

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie informacje, które możemy połączyć z Tobą, choć dokładna definicja jest bardziej zawiła i możesz ją znaleźć w RODO. Chodzi jednak o takie informacje, które przynależą do Ciebie i mogą służyć Twojej identyfikacji takie jak Twoje imię, numer PESEL, adres zamieszkania.

Co to jest RODO

RODO to akt prawny, który reguluje kwestię przetwarzania Twoich danych osobowych. Jego pełna nazwa: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Jakie dane o Tobie przetwarzamy i co z nimi robimy

W zależności od tego jakich działań od nas oczekujesz i co dla Ciebie robimy przetwarzamy inny zestaw danych i posługujemy się nim do realizacji tego celu.

Przestrzegamy przy tym podstawowej reguły: przetwarzamy tylko minimalny zakres danych potrzebnych do realizacji celu, Twoich danych nie wykorzystujemy w celu innym niż przez Ciebie wskazany i konieczny do realizacji działań, których od nas oczekujesz.

Cenimy sobie Państwa zaufanie w związku z tym dokładamy  wszelkiej staranności, aby chronić dane osobowe znajdujące się w naszym posiadaniu. Ochronę danych osobowych wpisaliśmy w założenia naszej działalności i dokładamy wszelkich starań, aby były one przetwarzane zgodnie z prawem i z poszanowaniem Państwa potrzeb i decyzji w tym względzie.

Zawsze staramy się przetwarzać minimalny zakres danych, niezbędnych do zrealizowania celu przetwarzania, co oznacza, że jeżeli określony cel będziemy mogli zrealizować bez przetwarzania Państwa danych – zrobimy to, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do zrealizowania tego czego od nas Państwo oczekujecie – ograniczymy się do niezbędnego minimum, a jeżeli będziemy chcieli wykorzystać Wasze dane w inny sposób – wskażemy podstawę prawną przetwarzania lub poprosimy Państwa o zgodę. Na każdym etapie wyjaśnimy Państwu  przysługujące prawa w konkretnej sytuacji i umożliwimy ich skuteczną realizację.

Chronimy Państwa dane osobowe stosując środki fizyczne, techniczne i proceduralne. Państwa dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, chyba że wymaga tego realizowany cel lub wymaga od nas tego przepis prawa. Innymi słowy każda operacja na danych osobowych musi mieć swoje podstawy

ADMINISTRATOR. Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe tzw. administratorem danych osobowych są Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o, ul. Włościańska 52, 01-710 Warszawa., wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000146125, REGON: 015314853; NIP: 5252256730, kapitał zakładowy: 466 758 000 złotych; w dalszej części zwany jako „Administratorem

PYTANIA. Na wszelkie pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych, a także w celu realizacji przysługujących uprawnień możesz kontaktować się w następujący sposób:

adres siedziby: ul. Włościańska 52; 01-710 Warszawa;

adres naszego Inspektora Ochrony Danych: iod@mza.waw.pl

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, którym jest Patryk Koralewski. Z Inspektorem Ochrony Danych możesz się skontaktować na adres iod@mza.waw.pl lub pisemnie na adres siedziby z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych. Inspektor Ochrony Danych odpowie na wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych, w innych sprawach kontaktuj się z naszym wyspecjalizowanymi biurami, których wykaz znajdziesz na podstronie „Kontakt”


CEL i PODSTAWA PRAWNA. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania obowiązków nałożonych ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (art. 1 pkt. 1 w/w ustawy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) tj. postępowania mającego na cel wydania rzeczy znalezionej osobie uprawnionej, przekazania rzeczy znalezionej staroście, policji lub innemu uprawnionemu organowi na podstawie przepisów w/w ustawy, dochodzenia kosztów przechowania lub poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru, powiadomienia znalazcy o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej jeśli ten zastrzegł żądania znaleźnego.

OBOWIĄZEK PODANIA. Obowiązek podania danych wynika z wyżej wymienionych przepisów.

INFORMACJE O ODBIORCACH. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych: starosta, policja lub inne uprawnione organy państwowe, a także w wykonaniu obowiązków ciążących na przechowującym – powiadomienie znalazcy o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej, jeżeli ten zgłosił żądanie wypłaty znaleźnego. W przypadku przekazania rzeczy odbiorcą stają się oni odrębnymi administratorami Państwa danych.

UPRAWNIENIA ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania. Zgłoszenia można dokonać na wskazane powyżej adresy. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu oraz celów archiwizacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami (co do zasady dokumenty te znajdują się w kategorii B5 – 5 lat przechowywania).

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu przez Administratora. Administrator na podstawie gromadzonych danych osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji.PRZEKAZYWANIE DANYCH. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych do podmiotów spoza EOG (Państwa Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia oraz Liechtenstein).

CEL. Dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań dotyczących zapytania, podziękowania, skargi, wniosku lub reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

PODSTAWA PRAWNA. Przetwarzanie danych osobowych w/w celu następuje na podstawie Państwa wyraźnego działania jakim jest złożenie pisma (art. 6 ust. 1 lit. a RODO*), przepisów prawa, które mają zastosowanie w rozpatrywanej sprawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO**) i/lub uzasadnionego interesu Administratora, którym jest konieczność reagowania lub udzielania odpowiedzi na wpływającą korespondencję (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku przekazania danych wrażliwych, o ile o nie, nie prosimy, następuje ono na Państwa wyraźną zgodę jaką wyraża Pan/Pani wysyłając do nas dokumenty z informacjami wrażliwymi (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́.

OBOWIĄZEK PODANIA I COFNIĘCIE ZGODY. Podanie danych tak jak i złożenie w/w pism jest dobrowolne. Zapytanie, podziękowanie, skargę, wniosek lub reklamację można cofnąć, cofając tym samym zgodę na dalsze przetwarzanie danych w tym celu, chyba, że sprzeciwi się temu przepis prawa. Podanie danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny) w przypadku skargi i wniosków jest wymogiem wynikającym z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w zw. z art. 226 kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku reklamacji podanie danych identyfikacyjnych jest wymogiem prawnym wynikającym z § 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego w zw. z art. 79 Prawa przewozowego. W przypadku konkretnych postepowań może być konieczne podanie także innych danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o czym zostaną Państwo poinformowani.

INFORMACJE O ODBIORCACH. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, chyba że okaże się to niezbędne do realizacji celu w jakim zostały przekazane Administratorowi. Jeśli będzie to konieczne do realizacji celu odbiorcami mogą być w szczególności organy państwowe, samorządowe lub sądy, Zarząd Transportu Miejskiego, ubezpieczyciele lub ich brokerzy/agenci (w przypadkach rozpatrywania spraw odszkodowawczych), doradcy prawni, operatorzy pocztowi (w przypadku wysyłki korespondencji), dostawcy usług informatycznych oraz oprogramowania (przechowywanie danych w oprogramowaniu, wysyłka korespondencji e-mail).

UPRAWNIENIA ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania. Zgłoszenia można dokonać na wskazane powyżej adresy. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji w/w celu, a także przez okres niezbędny do wywiązania się przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji w tym dla celów archiwizacyjnych na podstawie odrębnych przepisów.

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu przez Administratora. Administrator na podstawie gromadzonych danych osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji.

PRZEKAZYWANIE DANYCH. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych do podmiotów spoza EOG (Państwa Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia oraz Liechtenstein).

* RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

** w tym w szczególności Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej „KPA” lub Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, zwanej dalej „Prawo przewozowe” lub Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach lub  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków lub  Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego, Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.


CEL. Dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań w wyniku wypadku drogowego w tym związanych z wypłatą odszkodowania.

PODSTAWA PRAWNA. Przetwarzanie danych osobowych w/w celu następuje na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 44 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz art. 16 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).

OBOWIĄZEK PODANIA. Obowiązek podania danych osobowych wynika z w/w przepisów.

INFORMACJE O ODBIORCACH. W związku z przetwarzaniem danych w/w celu Administrator może przekazać dane podmiotom wskazanym przepisach prawa m.in. sądom w przypadku postępowania sądowego, a także podmiotom, których pomoc będzie konieczna w realizacji w/w celu (np. ubezpieczycielom lub ich brokerom/agentom obsługujących zdarzenie, doradcom prawnym, operatorom pocztowym, dostawcom oprogramowania, ubezpieczycielom lub ich brokerom/agentom).

UPRAWNIENIA ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania. Zgłoszenia można dokonać na wskazane powyżej adresy. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji w/w celu, a także przez okres niezbędny do wywiązania się przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji w tym dla celów archiwizacyjnych na podstawie odrębnych przepisów.

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu przez Administratora. Administrator na podstawie gromadzonych danych osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji.

PRZEKAZYWANIE DANYCH. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych do podmiotów spoza EOG (Państwa Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia oraz Liechtenstein).

CEL. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia nadesłanego przez Państwa wniosku odszkodowawczego, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu jakim jest możliwość rozpatrzenia wniosku oraz m.in. ustalenia istnienia bądź nieistnienia odpowiedzialności za szkodę, a w przypadku przesłania przez Państwa danych o zdrowiu podstawą przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. f. tj. jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

PODSTAWA PRAWNA. W celu rozpatrzenia nadesłanego przez Państwa wniosku, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu MZA jakim jest możliwość rozpatrzenia Państwa wniosku oraz m.in. ustalenia istnienia bądź nieistnienia odpowiedzialności za szkodę, a w przypadku przesłania przez Państwa danych o zdrowiu podstawą przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. f. tj. jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dodatkowo w przypadku wypadku drogowego z udziałem innego pojazdu przetwarzanie danych osobowych w/w celu następuje na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 44 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz art. 16 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).

OBOWIĄZEK PODANIA. Podanie danych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne do przeprowadzenia postępowania zmierzającego do ustalenia istnienie bądź nieistnienia odpowiedzialności za szkodę, ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania bądź świadczenia (w przypadku rozpatrywania odszkodowania z udziałem ubezpieczyciela podstawą podanie danych osobowych uzasadnione jest przepisami regulującymi działalność ubezpieczeniowa). W przypadku wypadku drogowego z udziałem innego pojazdu obowiązek podania danych osobowych wynika z w/w przepisów prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

INFORMACJE O ODBIORCACH. W związku z przetwarzaniem danych w/w celu Administrator może przekazać dane podmiotom wskazanym przepisach prawa m.in. sądom w przypadku postępowania sądowego, a także podmiotom, których pomoc będzie konieczna w realizacji w/w celu (np. ubezpieczycielom lub ich brokerom/agentom obsługujących zdarzenie, doradcom prawnym, operatorom pocztowym, dostawcom oprogramowania, ubezpieczycielom lub ich brokerom/agentom). Zakłady ubezpieczeniowe po przekazaniu danych stają się odrębnym administratorem danych osobowych na podstawie przepisów dotyczących ubezpieczeń. Przekazanie danych zakładom ubezpieczeniowym jest uzasadnione na podstawie w/w podstaw przetwarzania danych osobowych.

UPRAWNIENIA ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania. Zgłoszenia można dokonać na wskazane powyżej adresy. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji w/w celu, a także przez okres niezbędny do wywiązania się przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji w tym dla celów archiwizacyjnych na podstawie odrębnych przepisów.

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu przez Administratora. Administrator na podstawie gromadzonych danych osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji.

PRZEKAZYWANIE DANYCH. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych do podmiotów spoza EOG (Państwa Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia oraz Liechtenstein).

Administrator. Administratorem danych osobowych są Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o, ul. Włościańska 52, 01-710 Warszawa. Inspektor Ochrony Danych: iod@mza.waw.pl

PYTANIA. W przypadku jakiekolwiek pytań dotyczących sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub pytań dotyczących przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych na wyżej wskazane adresy.

CEL. Dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań w wyniku wypadku drogowego w tym związanych z wypłatą odszkodowania.

PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe osoby w celu wystawienia pełnomocnictwa koniecznego do wykonania prac zleconych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. umowy (prac zleconych) lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadnionego interesu Administratora, którym jest upoważnienie do występowania w imieniu Administratora w przypadku braku umowy pomiędzy stronami.

OBOWIĄZEK PODANIA. Obowiązek podania danych osobowych jest dobrowolny jednak konieczny do realizacji celu w którym zostały zebrane.

INFORMACJE O ODBIORCACH. W związku z przetwarzaniem danych w/w celu Administrator może przekazać dane podmiotom wskazanym przepisami prawa m.in., sądom w przypadku postępowania sądowego, a także podmiotom, których pomoc będzie konieczna do realizacji celu (doradcom prawnym, kurierom), w tym podmiotom przed którymi występuje pełnomocnik, oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora takim jak dostawcy oprogramowania.

UPRAWNIENIA ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania. Zgłoszenia można dokonać na wskazane powyżej adresy. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji w/w celu, a także przez okres niezbędny do wywiązania się przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji w tym dla celów archiwizacyjnych na podstawie odrębnych przepisów.

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu przez Administratora. Administrator na podstawie gromadzonych danych osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji.

PRZEKAZYWANIE DANYCH. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych do podmiotów spoza EOG (Państwa Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia oraz Liechtenstein).

Kontrahenci w rozumieniu niniejszego tytułu są to osoby fizyczne dostarczające usługi i towary dla Administratora.

PODSTAWA PRAWNA. Przetwarzanie danych osobowych w/w celu następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

CEL. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy, w tym jej rozliczenia dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.

INFORMACJE O ODBIORCACH. W związku z przetwarzaniem danych w/w celu Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym podmiotom, chyba, że taka konieczność zajdzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa (podmiotom uprawnionym na ich podstawie takim jak organy państwowe, urzędy skarbowe, sądy, komornicy) lub będzie to konieczne do realizacji w/w celu za pomocą innych podmiotów (podwykonawców, operatorów pocztowych, dostawców oprogramowania).

UPRAWNIENIA ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania. Zgłoszenia można dokonać na wskazane powyżej adresy. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji w/w celu, a także przez okres niezbędny do wywiązania się przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji w tym dla celów archiwizacyjnych na podstawie odrębnych przepisów.

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu przez Administratora. Administrator na podstawie gromadzonych danych osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji.

PRZEKAZYWANIE DANYCH. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych do podmiotów spoza EOG (Państwa Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia oraz Liechtenstein).

Ten obowiązek jest dla tych osób, którzy nie mają bezpośredniej umowy z Administratorem, jednak wykonują jej postanowienia w imieniu swojego pracodawcy/zleceniodawcy/mocodawcy kontaktuje się z nim, a tym samym przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

ŹRÓDŁO DANYCH. Na podstawie art. 14 RODO Administrator informuje, że otrzymał Państwa dane osobowe od Państwa pracodawcy (źródło danych) i stał się ich administratorem na mocy obowiązującej umowy/porozumienia na wykonywanie usług w celu kontaktu z Państwem jak osób realizujących jej postanowienia lub osób ją reprezentujących (osoby podpisujące umowę).

PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe pochodzące od Państwa pracodawcy w celu wykonania umowy łączącej go z Państwa pracodawcą na mocy, której wykonują Państwo zadania realizowane dla Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz/lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest możliwość kontaktu z Państwem jako osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony swojego pracodawcy. Państwa dane będą przetwarzane w celu kontaktu oraz wykonywania postanowień umowy.

KATEGORIE DANYCH: Dane osobowe udostępnione Administratorowi to: imię i nazwisko oraz połączony z nimi służbowy e-mail oraz telefon.

INFORMACJE O ODBIORCACH. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych: podmiotom wspierającym Administratora w realizacji umów takim jak dostawcy usług IT, audytorom, doradcom, prawnikom (podmioty działające na zlecenie i w imieniu Administratora), a także, podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na podstawie odrębnej podstawy prawnej (jako administratorzy) takim jak instytucje państwowe, o ile zaistnieje taka podstawa lub żądanie.

OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu (realizacji umowy) oraz okres wygaśnięcia roszczeń z jej tytułu, a także spełnienia innych obowiązków nałożonych prawem w tym obowiązków archiwizacyjnych.

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji wywołujących dla Państwa istotne skutki prawne.

UPRAWNIENIA ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z powyższych uprawnień możecie Państwo skorzystać, kontaktując się na adresy wskazane powyżej. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których możecie Państwo z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu przetwarzania danych osobowych. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych do podmiotów spoza EOG (Państwa Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia oraz Liechtenstein).

CEL. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia listy wejść i wyjść na teren Administratora, ustalenia tożsamości osoby wchodzącej na teren zarządzany przez Administratora i weryfikacji uprawnienia do przebywania na obszarze i w budynkach Administratora, w tym w uzasadnionych przypadkach wydania okresowych przepustek.

PODSTAWA PRAWNA. Przetwarzanie danych osobowych w/w celu następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (art. 36) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony.  Uzasadnionym interesem Administratora jest ustalenie tożsamości osoby wchodzącej na teren Administratora oraz uprawnienia do przebywania na obszarze i budynkach Administratora.

OBOWIĄZEK PODANIA. Obowiązek podania danych osobowych wynika z w/w przepisów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wejścia na teren Administratora lub wydania okresowej przepustki.

INFORMACJE O ODBIORCACH. Administrator nie zamierza przekazywać danych zgromadzonych na liście wejść i wyjść odbiorcą danych, chyba że inaczej stanowi przepis prawa lub będzie to niezbędne do realizacji w/w celu. W takim przypadku dane mogą otrzymać podmioty upoważnione na podstawie prawa lub podwykonawcy, którymi posługuje się Administrator w celu realizacji w/w celu.

UPRAWNIENIA ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania. Zgłoszenia można dokonać na wskazane powyżej adresy. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji w/w celu, a także przez okres niezbędny do wywiązania się przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji w tym dla celów archiwizacyjnych na podstawie odrębnych przepisów.

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu przez Administratora. Administrator na podstawie gromadzonych danych osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji.

PRZEKAZYWANIE DANYCH. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych do podmiotów spoza EOG (Państwa Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia oraz Liechtenstein).

Administrator. Administratorem danych osobowych są Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o, ul. Włościańska 52, 01-710 Warszawa (dalej także „MZA”). Inspektor Ochrony Danych: iod@mza.waw.pl

PYTANIA. W przypadku jakiekolwiek pytań dotyczących sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub pytań dotyczących przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych na wyżej wskazane adresy.

CEL. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia na stanowisku kierowcy.

PODSTAWA PRAWNA I OBOWIĄZEK PODANIA. Podanie danych osobowych następuje na podstawie obowiązujących przepisów prawa (tu: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy; t.j. art. 221  kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO*), a w przypadku, gdyby zamieścili Państwo w swoim CV/formularzu internetowym informacje, które nie są wskazane w Kodeksie pracy informujemy Państwa, iż na gruncie RODO w tym zakresie czynicie to Państwo dobrowolnie i oznacza to na gruncie RODO, iż wyrażacie Państwo zgodę (poprzez wyraźne działanie polegające na przesłaniu nam danych w CV/formularzu internetowym) na ich przetwarzanie przez Administratora (podstawa prawna art. 221a kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możecie Państwo dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie powyższych danych także w celach przyszłych rekrutacji (ta zgoda również jest dobrowolna) wtedy dane będą wykorzystywane także w celu przyszłych rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w każdym czasie, nie wpływa to jednak na działania podjęte podczas jej obowiązywania.

INFORMACJE O ODBIORCACH. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty: upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, organy państwowe), Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie,  przychodnie lekarskie w przypadku skierowania na badania do pracy,                 świadczące usługi: z zakresu doręczenia korespondencji i przesyłek, archiwizacyjne, serwisu informatycznego.

UPRAWNIENIA ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania. Zgłoszenia można dokonać na wskazane powyżej adresy. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji rekrutacji lub zatrudnienia w MZA nie dłużej jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia rekrutacji, która nie zakończy się zatrudnieniem. Okres przechowywania danych może zostać skrócony w wyniku wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu podczas procesu rekrutacji.

Jeżeli zaznaczy Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach będziemy wykorzystywać Pana dane w tym celu, aż do czasu cofnięcia zgody.

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu przez Administratora. Administrator na podstawie gromadzonych danych osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji.

PRZEKAZYWANIE DANYCH. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych do podmiotów spoza EOG (Państwa Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia oraz Liechtenstein).

* RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.