Mapa witryny

Projekt zakupu elektrycznych autobusów

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. realizują projekt „Zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dofinansowany z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt obejmuje zakup 130 sztuk autobusów przegubowych elektrycznych, przeznaczonych do obsługi linii autobusowych w ścisłym centrum miasta – na Trakcie Królewskim oraz wykonanie punktów ładowania pantografowego dla linii wskazanych do obsługi tymi autobusami. Sieć ładowarek umożliwa szybkie ładowanie autobusów podczas postoju na krańcach (bez konieczności zjeżdżania do zajezdni), co pozwala na optymalne wykorzystanie taboru.

Celem Spółki jest dostarczenie najwyższej jakości usług i realizacja strategii m.st. Warszawy dotyczącej ograniczania emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych. Warszawa, jak każde duże miasto w Polsce, ma coraz większy problem ze zjawiskiem smogu. Badania pokazują, że głównym źródłem trujących substancji w stolicy jest komunikacja samochodowa. W ramach Projektu realizowana jest modernizacja taboru między innymi po to, aby zachęcić pasażerów do rezygnacji z transportu indywidualnego na rzecz publicznego transportu zbiorowego. Jednym z najważniejszych czynników decydujących o tym, czy pasażer wybiera transport indywidualny czy zbiorowy jest tabor. Projekt, którego celem jest zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Warszawy poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów, wpłynie na kierunkowy rozwój transportu miejskiego, poprawi jakość życia w mieście (zmniejszenie hałasu, zlikwidowanie emisji lokalnej), poprawi stosunek liczby pasażerów transportu publicznego do liczby użytkowników samochodów osobowych przez co zwiększy się przepustowość miasta.

Najważniejsze informacje:

 • w 2020 roku zrealizowano dostawy taboru – 130 autobusów elektrycznych,
 • autobusy zakupione w ramach Projektu stanowią ok. 10% taboru Spółki,
 • autobusy obsługują linie Traktu Królewskiego, a na ich krańcach wykonano ładowarki pantografowe do ładowania szybkiego,
 • MZA dysponuje łączną liczbą 160 autobusów elektrycznych, co stawia Warszawę na pozycji lidera elektromobilności w Polsce.

Podstawowe parametry taboru:

 • autobus przegubowy 18 m, spełniający wszystkie standardy obowiązujące w MZA,
 • klimatyzacja, ogrzewanie, system automatycznego wykrywania pożaru, dostosowany do montażu biletomatów i systemu kasownikowego,
 • wyposażony w komputer pokładowy, system informacji liniowej i pasażerskiej (w tym tablice LED i LCD), system łączności alarmowej, lokalizację pojazdu, łączność bezprzewodową, system monitoringu wizyjnego, moduł transmisji danych,
 • system ładowania baterii trakcyjnej plug-in i pantografowy, oprogramowanie do monitorowania procesu ładowania baterii,
 • dostosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się (całkowicie niskopodłogowy tabor z wydzieloną przestrzenią dla osób poruszających się na wózkach), system zapowiedzi głosowych i wizualnych zapowiedzi przystanków wewnątrz pojazdów, udogodnienia dla osób z dysfunkcją wzroku (kontrastowe barwy poręczy, uchwytów, przycisków i oznaczeń różnicy poziomów na progach schodów, zgodnie ze standardem MZA).

Budżet projektu:

 • Całkowite koszty projektu: 408 660 574,83 PLN
 • Koszty kwalifikowane: 331 634 000,00 PLN
 • Dofinansowanie: 281 888 900,00 PLN

Projekt przeszedł pozytywną ocenę ekspertów z inicjatywy Jaspers i został zatwierdzony przez Komisję Europejską. Umowę o dofinansowanie Projektu podpisano w dniu 30 października 2017 r. pomiędzy MZA Sp. z o.o. a Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Przetargi

W dniu 22.07.2019 r. Miejskie Zakłady Autobusowe podpisały umowę na dostawę 130 zeroemisyjnych pojazdów. Dostawy przegubowych autobusów Urbino 18 Electric firmy Solaris Bus&Coach S.A. zrealizowano w 2020 roku.

W dniu 26.06.2019 r. zawarta została umowa na dostawę ładowarek pantografowych do obsługi autobusów elektrycznych. Wszystkie ładowarki zostały już dostarczone, a większość z nich jest już zainstalowana. Dostawcą urządzeń jest Ekoenergetyka-Polska S.A.

Przydatne linki: 

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w PO IiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca PO IŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci. Zgłoszenia można również kierować na adres e-mail kontrola@cupt.gov.pl.

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Co należy zgłaszać:

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, którymi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

 1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśnienia sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłączne uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
 2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
 4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.