Mapa witryny

Konkursy

REGULAMIN KONKURSU  „Swetrobranie”

 • 1. Postanowienia ogólne:
 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „Swetrobranie” („Konkurs”), organizowanego za pomocą środka masowego przekazu na łamach gazety „Klakson”.
 2. Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest spółka „Miejskie Zakłady Autobusowe” spółka                                        z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Włościańska 52, 01-710 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000146125, NIP: 5252256730, REGON: 015314853, z kapitałem zakładowym w kwocie 566.758.000,00 PLN.
 3. Początek trwania konkursu jest równorzędny z datą wydania listopadowego numeru czasopisma 11/2022, potrwa do 10 grudnia 2022 r.
 4. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej („Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej lub w przypadku ograniczonej zdolności do czynności prawnej posiadają zgodę przedstawiciela ustawowego, spełniająca warunki określone w Regulaminie. Laureat jest to Uczestnik konkursu, który otrzymał nagrodę.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 6. Przed dokonaniem zgłoszenia Uczestnik powinien zapoznać się z treścią regulaminu.
 7. Dokonanie zgłoszenia oznacza chęć wzięcia udziału w Konkursie na zasadach określonych                      w Regulaminie.
 8. Uczestnik oświadcza, że:
 1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 3. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
 1. Uczestnik przystępując do konkursu i przekazując pracę konkursową:
 1. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje,
 2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 3. wyraża zgodę na publikację pracy konkursowej w grudniowym numerze „Klakson
 • 2. Zasady uczestnictwa w konkursie

Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie własnoręcznej ozdoby inspirowanej MZA/autobusami. Dodatkowo praca konkursowa powinna zawierać informacją (np. dołączona koperta z danymi) z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu wraz z oświadczeniem, iż Uczestnik wyraża zgody określone w § 1 ust. 9. Pracę konkursową należy przekazać na adres: Miejskie Zakłady Autobusowe sp. z o.o. „ul. Włościańska 52, 01-710 Warszawa”, do Kancelarii. Prace, które nie będę miały dołączonej ww. informacji nie będą podlegać ocenie.

 

 • 3. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród
 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanych w § 2. Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadania opisanych w § 2. Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
 4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 3 zwycięzców.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody telefonicznie w ciągu 5 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w grudniowym wydaniu Klaksonu, wraz ze zdjęciem ozdób.
 7. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi do 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wygranej.
 8. Uczestnik nie może wpływać na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
 9. Prace zgłoszeniowe nie zostaną odesłane autorom.
 10. Gdyby osoba, co do której istniały podstawy do jej wykluczenia z konkursu zgodnie            z postanowieniem ustępu powyższego, została Laureatem, wówczas traci ona prawo do nagrody.
 11. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie osoby, które, bądź której zgłoszenie, nie spełnia wymogów określonych niniejszym Regulaminem. To jest:
  1. Niedostosowanie się do tematyki konkursu
  2. Zastosowanie wulgarnych treści w nasłanej pracy
  3. Wpływanie na wyniki konkursu
  4. Wysłanie więcej niż jednej prac konkursowych
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek.
 14. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora jako przesyłka kurierska na adres wskazany przez Uczestnika.
 15. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
 16. Nagrodą w konkursie będzie sweter świąteczny MZA oraz drobne gadżety reklamowe.
 17. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 18. Laureaci mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 • 4. Dane Osobowe i prawa autorskie:
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 3. Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata, rozliczenia Konkursu, rozpoznania reklamacji, przekazania Nagrody oraz zamieszczenia informacji o Laureacie. Dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w Konkursie.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „ RODO ”), tj. wypełnienie przez Organizatora obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, związanego z zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz rozpoznania reklamacji. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na umożliwieniu Uczestnikowi wzięcia udziału w Konkursie, rozstrzygnięcie Konkursu i poinformowanie o jego rozstrzygnięciu oraz prowadzenie marketingu przez Organizatora.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia i wręczenia Nagrody, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia Konkursu oraz czas niezbędny do wykazania prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
 7. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być: podmioty wspomagające przeprowadzenie Konkursu, w tym agencje marketingowe, podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi informatyczne, księgowe, rachunkowe, prawne, z zakresu niszczenia dokumentów.
 8. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich.
 9. Uczestnikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Organizator przetwarza jego dane osobowe:
 1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją;
 2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
 1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 2. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

 • 5. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin dostępny jest w gazecie pod specjalnym kodem QR oraz pod adresem https://www.mza.waw.pl/konkursy/
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób polubowny.
 4. Gazeta „Klakson” jest środkiem masowego przekazu (prasa), który jest wydawany w formie papierowej oraz elektronicznej.
 5. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora przez Uczestnika w formie pisemnej na adres wskazany w postanowieniu § 1 ust. 2 Regulaminu lub e-mailem na adres: agnieszka.niepytalska@mza.waw.pl
 6. Reklamacja powinna zawierać: przyczynę reklamacji oraz dane personalne umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację
 7. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.