Miejskie Zakłady Autobusowe Sp z o.o. działają na podstawie Statutu, a przedmiotem ich działania jest:

  • prowadzenie komunikacji zbiorowej na terenie miasta stołecznego Warszawy taborem autobusowym
  • eksploatacja środków przewozowych komunikacji autobusowej, przy zachowaniu sprawnej i regularnej komunikacji zbiorowej oraz utrzymanie sprawności technicznej eksploatowanych autobusów
  • prowadzenie działalności w zakresie zakupu, wymiany i naprawy taboru dla realizacji statutowego przedmiotu działania
  • inicjowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i remontów obiektów, urządzeń miejskiej komunikacji zbiorowej w ramach umocowania udzielonego przez Urząd m.st. Warszawy

Wydatki związane z prowadzeniem działalności statutowej Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. pokrywane są z przychodów uzyskiwanych za świadczone usługi oraz z działalności pozaprzewozowej.

Bieżący nadzór nad realizacją zadań sprawuje w imieniu Urzędu m.st. Warszawy - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego